LICENȚĂ MPLC UMBRELLA ® ACORD - TERMENI ȘI CONDIȚII

 


 

 

 

 

 1. Motion Picture Licensing Company (denumita in continuare “MPLC” ), prin reprezentantul sau in Romania - Ro Image 2000 SRL, acorda Licentiatului o licenta (dreptul) ne-exclusiv(a) pentru proiectie publica in locatiile sale, a oricaror filme artistice protejate prin drept de autor si a altor programe licentiate obtinute din orice sursa legala destinate uzului personal, privat sau numai acasa cum ar fi casetele video si DVD-urile, pe durata prevăzută la punctul 3) de mai jos si cu respectarea termenilor si conditiilor specificate in acest document (“Licenta”).
 2. Ro Image 2000 SRL, in calitate de reprezentant in Romania al MPLC, garanteaza si certifica Licentiatului faptul ca MPLC a obtinut in prealabil si detine in prezent toate drepturile conform Sectiunii 16 si 19, Capitolul II, Partea I, Capitolul 48 din Legea Drepturilor de autor, Modelelor si Patentelor din anul 1988, a Marii Britanii, precum si conform Legii Dreptului de autor nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 7,10,12, 13 si altele, a Romaniei, care ii permit sa acorde in mod legal prezenta Licenta.
 3. Ro Image 2000 SRL, in nume propriu si in calitate de reprezentant in Romania al MPLC, se angajează, declară şi garantează că: a) Licenta acordata prin prezentul contract, in tot sau in parte, nu încalcă vreun drept de autor detinut de terte persoane; b) nu a cesionat exclusiv, transferat sau gajat in favoarea unei alte persoane fizice sau juridice, anterior incheierii acestui contract niciunul din drepturile care se transferă Licentiatului prin prezentul contract; c) Ro Image 2000 SRL are dreptul, puterea şi autoritatea deplină de a încheia prezentul contract. De asemenea, Ro Image 2000 SRL garanteaza Licentiatului folosinta deplina si libera de orice servituti a drepturilor transmise prin Licenta, impotriva oricaror pretentii si revendicari din partea tertilor si se obliga ca, pe durata prezentului contract, să nu întreprindă nimic care să împiedice Licentiatul în utilizarea/exploatarea în orice modalitate a oricărui drept cedat prin prezentul contract, garantand totodată că nu va încheia niciun alt contract sau intelegere care sa afecteze obligatiile sale asumate prin prezentul contract.
 4. Termenul pentru care este acordata Licenta este de 1 (un) an, incepand cu “data de start” adica 05 aprilie 2018 si continuand apoi cu perioade succesive de cate 1 (un) an fiecare, daca niciuna dintre parti nu comunica in scris celeilalte intentia de incetare a acestui contract, cu cel putin 60 (sasezeci) zile inainte de expirarea termenului sau a oricarei perioade subsecvente. Fiecare perioada de 1 (un) an din durata Licentei va fi denumita “an contractual”. Numai sub conditia indeplinirii de catre Ro Image 2000 SRL a obligatiei mentionate la punctul de mai jos, daca Licentiatul nu notifica Ro Image 2000 SRL pana cel mai tarziu la expirarea termenului cu privire la intentia sa de incetare a contractului, Licenta va ramane in vigoare pentru un intreg an contractual iar Licentiatul va fi responsabil de plata intregii remuneratii anuale aferente catre Ro Image 2000 SRL in conditiile stipulate.
 5. Proiectiile publice autorizate prin aceasta Licenta se vor desfasura in locatiile precizate de Licentiat. Audienta va fi limitata la locatia Licentiatului si singurul scop al acestor comunicari este sa distreze si/sau sa educe angajatii, patronii, membrii, oaspetii si/ sau clientii Licentiatului. Niciun titlu anume si niciunul dintre personajele dintr-un film sau numele producatorilor nu vor beneficia de publicitate sau reclama catre publicul general si nu se vor incasa tarife de intrare sau alte sume de la audienta.
 6. Contravaloarea Licentei agreata pentru primul an contractual este de , iar suma se va achita catre Ro Image 2000 SRL, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii facturii de catre aceasta din urma.    
 7. In anii contractuali urmatori contravaloarea Licentei ar putea suferi modificari avand la baza o varietate de factori incluzand dar nelimitandu-se la ajustari care: (i) reflecta orice schimbare a Indicelui de inflatie al anului anterior si/sau (ii) reflecta o crestere a numarului participantilor la proiectiile desfasurate conform acestei Licente. Anual sau la cererea Ro Image 2000 SRL, Licentiatul ii va furniza informatiile pe care aceasta le va solicita pentru a determina remuneratia Licentei aplicabila anilor contractuali urmatori. Remuneratia pentru fiecare an contractual se va comunica Licentiatului cu cel putin 15 (cincisprezece) zile inainte de expirarea anului contractual anterior, si in lipsa unei notificari a Licentiatului privind incetarea acestui contract, aceasta remuneratie va fi datorata si va fi platita in maxim 60 (sasezeci) zile de la noua data aniversara din cursul termenului prezentei Licente.
 8. Titlurile specifice care pot fi comunicate public de catre Licentiat sub aceasta Licenta sunt filme artistice produse si/sau distribuite de catre producatori de filme artistice si alte programe si distribuitori afiliati, cu exceptia celor indicate in scris in mod expres de catre Ro Image 2000 SRL prin notificare transmisa Licentiatului, oricand pe durata acestui contract. MPLC, prin Ro Image 2000 SRL, precizeaza ca el sau companiile sale licentiatoare de filme artistice ar putea sa nu (mai) detina drepturile necesare cu privire la anumite titluri individuale, inclusiv datorita expirarii acelor drepturi pe parcursul termenului acestei Licente, iar in acest caz, MPLC si/sau Ro Image 2000 SRL nu vor fi raspunzatoare pentru prejudiciile suferite de Licentiat, doar daca Ro Image 2000 SRL transmite,Licentiatului, inainte de incetarea in orice mod a vreunuia din drepturile cedate prin prezentul Contract si in orice moment pe parcursul termenului, notificari obligatorii aratand ca anumite titluri nu pot fi sau nu mai pot fi comunicate public sub acesta Licenta. Aceste notificari sunt efective si obligatorii pentru Licentiat din momentul primirii lor.
 9. Licentiatul poate comunica public titlurile mentionate, acoperite de aceasta Licenta, prin intermediul filmelor pe suporturi pre-inregistrate, adica casete video sau DVD- uri, purtand acele titluri, legal manufacturate, achizitionate din orice sursa legitima. Responsabilitatea obtinerii suporturilor apartine Licentiatului, iar costurile de achizitionare a unor astfel de suporturi vor fi suportate exclusiv de Licentiat acestea fiind separate si distincte de remuneratia datorata pentru comunicarea publica.
 10. Orice remuneratie separata care ar putea fi datorata editorilor muzicali sau organismelor de gestiune colectiva ai editorilor muzicali pentru dreptul de comunicare publica a muzicii continute de oricare dintre filmele artistice ce intra sub acesta Licenta constituie responsabilitatea exclusiva a Licentiatului si nu responsabilitatea MPLC sau Ro Image 2000 SRL.
 11. Licenta poate fi transferata de catre MPLC cu respectarea Licentei acordate potrivit prezentului contract. Licentiatul nu poate transfera prezenta Licenta fara consimtamantul prealabil, scris al Ro Image 2000 SRL, in calitate de reprezentant al MPLC, cu exceptia acelor situatii in care Licentiatul transfera dreptul dobandit prin prezenta Licenta in contextul unei fuziuni prin absorbtie, consolidare sau lichidare prin vanzarea bunurilor sau afacerii numai in conditiile in care Licentiatul garanteaza plata remuneratiei Licentei daca succesorul nu achita in timp util remuneratiiile datorate.
 12. In nicio situatie raspunderea fiscala a MPLC si/ sau a Ro Image 2000 SRL nu va fi angajata in legatura cu veniturile realizate de Licentiat in activitatile sale comerciale, incluzand dar nelimitandu-se la comunicarea publica a filmelor aflate sub Licenta.
 13. Orice notificare la care s-a facut referire in prezentul document trebuie trimisa personal; prin posta clasa I (air mail, timbru preplatit) cu confirmare de primire; prin intermediul unei companii de curierat rapid cu reputatie sau prin fax si trebuie adresata partii de notificat la adresa sau numarul de fax indicat in prezentul contract. Data de primire indicata a oricarui serviciu personal, de posta, de curier sau de fax va constitui data aplicabila respectivei notificari. Orice schimbare a coordonatelor va fi transmisă celeilalte părţi sub sancţiunea inopozabilităţii faptului că adresa a fost schimbată.
 14. Ro Image 2000 SRL si MPLC isi rezerva dreptul, exercitabil dupa 30 de zile de la data notificarii scrise transmise Licentiatului pentru remedierea incalcarii savarsite de acesta, sa retraga Licenta pe temeiul oricarei incalcari a termenilor si conditiilor savarsite culpabil de Licentiat. In situatia incetarii Licentei pentru motivele aratate nu se va returna remuneratia. Renuntarea de catre MPLC sau de catre Licentiat la orice incalcare specifica savarsita de catre celalalt nu va constitui o renuntare la oricare dintre incalcarile de acelasi fel anterioare, in curs sau subsecvente sau la oricare dintre prevederile acestei Licente.
 15. De asemenea, în cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligaţiile ce incumbă Ro Image 2000 SRL si/sau MPLC în virtutea contractului de faţă, în termenul de graţie acordat de către Licentiat prin notificare transmisa catre Ro Image 2000 SRL, Licentiatul poate rezilia acest contract, rezilierea contractului operând de drept, începând cu expirarea termenului de graţie în interiorul căruia Ro Image 2000 SRL si/sau MPLC are obligaţia de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără alte formalităţi prealabile, desfiinţarea contractului făcându-se în virtutea prezentului pact comisoriu de gradul IV, fără intervenţia justiţiei.
 16. Licentiatul, prin plata remuneratiilor aferente Licentei, recunoaste ca informatiile furnizate de el sunt reale, corecte si complete din toate punctele de vedere. Prezenta Licenta a fost din timp autorizata si constituie acordul legal, valid si obligatoriu al Licentiatului si ii este aplicabila prin termenii si conditiile sale.
 17. Oricare si toate drepturile neacordate Licentiatului prin prezenta Licenta sunt in mod expres rezervate MPLC si/sau licentiatorilor sai de filme artistice.
 18. Acest document contine Licenta integrala si completa dintre MPLC si Licentiat si va fi interpretata in conformitate cu legile Romaniei. În caz de nesoluţionare a neînţelegerilor pe cale amiabilă, acestea vor reveni spre soluţionare instanţelor de judecată, conform Codului Român de Procedură Civilă.
 19. Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional semnat de părţile contractante, şi considerat ca fiind parte din contract de la data semnării acestuia.
 20. Anexa 1, adica lista studiourilor afiliate MPLC, face parte integranta din contract.

 

 

© Copyright 2018 Motion Picture Licensing Company Limited. Toate drepturile rezervate.
"MPLC Umbrella License" este o marcă comercială înregistrată a Motion Picture Licensing Company (International) Limited.