LICENȚĂ MPLC UMBRELLA ® ACORD - TERMENI ȘI CONDIȚII

 


 

 

1. Scopul. Motion Picture Licensing Company Limited ("MPLC") oferă titularului de licență (“Titular de licență”) o licență non-exclusivă pentru proiecțiile publice ale “Operelor” definite mai jos, în Termenii și Condițiile specificate în cadrul acestui Contract pentru Licența Umbrelă (“Contract”). 
2. Legea. MPLC garantează și declară că deține drepturile necesare pentru a oferi această Licență.
3. Durata. “Durata” se definește ca perioada care începe cu “Data începerii”, specificată în Cererea pentru Licența Umbrelă (“Cerere”) și continuă apoi pentru perioade de câte un (1) an fiecare, dacă nu e anulată de oricare dintre cele două părți printr-o notificare scrisă  trimisă cu șaizeci (60) de zile înainte de expirarea susnumitei perioade sau în orice perioadă ulterioară. Fiecare perioadă de un (1) din Durată este denumită în prezentul act “an contractual”. Dacă Titularul de licență nu notifică la timp MPLC despre intenția de a rezilia contractul, prezentul Contract va rămâne în vigoare pe toată durata anului contractual, iar Titularul de licență va fi responsabil în continuare pentru întreaga sumă anuală datorată către MPLC. MPLC nu va rambursa sau credita Titularului de licență cu sumele datorate în cazul unei rezilieri înainte de termen.
4. Drepturi. Proiecția publică autorizată prin prezentul Contract trebuie să aibă loc în incinta (incintele) identificate în Cerere, sau oriunde altundeva notifică Titularul de licență, și poate să aibă loc prin intermediul, dar nu se limitează la, DVD-urilor, serviciilor de streaming sau de televizare. Scopul principal al acestor proiecții este acela de divertisment și/sau educare a publicului privitor. Este interzisă anunțarea publicului sau publicitatea făcute titlului, oricărui personaj sau a numelor producătorilor acestor titluri și nu se va încasa taxă de intrare pentru public. Proiecțiile nu pot fi folosite pentru a susține și promova orice fel de bunuri sau servicii. Operele sunt definite drept filme și alte programe audiovizuale pentru care MPLC a obținut drepturile de a oferi licențe în parametrii descriși în acest contract.
5. Taxa. Taxa agreată pentru primul Contract anual este specificată în Cerere, contravaloarea trebuind a fi plătită către MPLC, și nu include TVA. Contractele pe anii ulteriori pot include modificări care să: (i) reflecte orice fel de schimbare față de anul anterior a Indicelui Prețului de Consum (IPC), și/sau (ii) să reflecte o creștere a numărului de participanți sau a incintelor acoperite de acest Contract. Titularul de licență trebuie să furnizeze către MPLC anual, sau la cererea MPLC, informațiile de care MPLC are nevoie pentru a determina taxa aferentă licenței pentru contractele pe anii ulteriori. Dacă Titularul de licență nu furnizează informațiile solicitate în termen de treizeci (30) de zile înainte de expirare, MPLC poate stabili independent taxa datorată pentru contractul din anul următor. Taxa datorată pentru licență pentru fiecare an contractual ulterior trebuie să fie plătită nu mai târziu de data încheierii acestui contract.
6. Restricții. Titlurile specifice care pot fi proiectate public de către Titularul de licență sub incidența acestui Contract sunt Opere produse și/sau distribuite exclusiv de companii deținătoare de drepturi afiliate MPLC. MPLC declară că ea sau deținătorii de drepturi pot să nu dețină drepturile necesare pentru unele titluri individuale, sau, datorită expirării acestor drepturi pe durata acestui Contract, MPLC poate trimite Titularului de licență în orice moment al Duratei prezentului Contract notificare că anumite titluri nu pot fi sau nu mai pot fi proiectate public în conformitate cu prezentul Contract. Aceste notificări sunt obligatorii și intră în vigoare pentru Titularul de licență atunci când sunt primite.
7. Exclusiv Opere obținute în mod legal. Titularul de licență poate proiecta public numai Opere obținute în mod legal reglementate de prezentul Contract. Responsabilitatea obținerii Operelor este cea a Titularului de licență, iar costurile pentru achiziționarea Operelor vor fi suportate exclusiv de Titularul de licență și sunt separate și distincte de taxa datorată pentru licență pentru proiecția publică convenită.
8. Fără alte drepturi. Titularul de licență nu poate duplica, modifica sau modifica în mod ilegal Operele obținute în scopuri de proiecție publică în temeiul prezentului Contract. Orice alte drepturi care nu sunt acordate Titluarului de licență în prezentul Contract sunt rezervate în mod expres pentru MPLC și / sau deținătorii de drepturi afiliați.
9. Taxe separate. Orice taxe separate care pot fi datorate caselor de discuri sau societăților de colectare a drepturilor pentru case de discuri, pentru dreptul de a interpreta public muzica conținută în oricare dintre Opele reglementate de prezentul Contract sunt responsabilitatea exclusivă a Titularului de licență, și nu este responsabilitatea MPLC.
10. Cesiune. Prezentul Contract nu poate fi cesionat de Titularul de licență fără acordul prealabil scris al MPLC, cu excepția situațiilor în care Titularul de licență (a) cesionează prezentul Contract în legătură cu fuziunea, consolidarea sau vânzarea activelor și activității sale, (b) furnizează MPLC o notificare imediată a cesiunii, inclusiv informații de contact pentru cesionar și (c) garantează îndeplinirea de către cesionar a tuturor obligațiilor Titularului de contract în temeiul prezentului Contract. Prezentul Contract poate fi cesionat de către MPLC.
11. Notificare. Orice notificare referitoare la prezentul Contract va fi transmisă personal; prin serviciu poștal de prima clasă preplătit; sau printr-un operator de transport reputat peste noapte; adresată părții care urmează să fie notificată astfel cum este listată în Cerere. Data notificării personale sau expedierea unui astfel de aviz constituie data notificării.
12. Reziliere. MPLC își rezervă dreptul, care poate fi exercitat prin înștiințare scrisă în termen de treizeci (30) de zile, de a rezilia prezentul Contract din cauza oricărei încălcări de către Titularul licenței ai Termenilor și condițiilor sale. În cazul unei astfel de rezilieri, nu se va rambursa taxa de licență. O renunțare de către MPLC sau de către Titularul de licență la orice încălcare specifică de către celălalt nu poate constitui o renunțare la vreo încălcare anterioară, continuă sau ulterioară a acesteia sau a oricărei alte dispoziții din prezentul Contract. Dacă o parte a prezentului Contract este considerată neaplicabilă, restul prezentului Contract rămâne în vigoare și de efect.
13. Taxe legale. În cazul în care MPLC angajează un avocat pentru a-și aplica drepturile în temeiul prezentului Contract, în virtutea încălcării din partea Titularului de licență a oricărui termen al prezentului Contract, Titularului de licență este de acord să plătească costurile rezonabile și taxele de avocat suportate de MPLC.
14. Garanții. Titularul de licență garantează că informațiile furnizate de Titularul de licență sunt adevărate, corecte și complete în toate privințele. Prezentul Contract a fost autorizat în mod corespunzător și constituie o obligație legală, valabilă și obligatorie pentru Titularul de licență și poate fi executat prin Termenii și condițiile sale care pot fi actualizate de către MPLC. În cazul în care orice semnătură este livrată prin fax sau se livrează prin e-mail un fișier în format “.pdf”, o astfel de semnătură creează o obligație valabilă și obligatorie cu aceeași forță și efect ca și semnatura originală.
15. Garanție. În măsura în care, înainte de data începerii prezentului Contract, licențiatul ar fi putut încălca drepturile deținute de MPLC, MPLC este de acord că nu va solicita recurs juridic și nu va pretinde vreo cerere pentru orice încălcare posibilă care ar fi putut fi licențiată în baza prezentului Contract. MPLC face această garanție numai cu privire la drepturile deținute de ea și nu este împuternicit sau autorizat să facă o astfel de declarație sau garanție cu privire la drepturile deținute de alții.
16. Legea. Cererea și acești Termeni și Condiții conțin Contractul integral și complet între MPLC și Titutlarul de licență și vor fi interpretate în conformitate cu legile, iar părțile se supun jurisdicției neexclusive a instanțelor în ceea ce privește orice cerere sau problemă apărută în legătură cu acest Contract.

 

 

© Copyright 2021 Motion Picture Licensing Company Limited. Toate drepturile rezervate.
"MPLC Umbrella License" este o marcă comercială înregistrată a Motion Picture Licensing Company (International) Limited.